Βιοαέριο – Μονάδα BMT

Βιοαέριο από άχυρο και οργανική μάζα – Αποδοτική χρήση υπολειμμάτων

Με το BMT System®, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για παγκόσμιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ως συμπληρωματικό στοιχείο για συμβατικές εγκαταστάσεις βιοαερίου, η βιομάζα σε μορφή στελεχών με περιεκτικότητα σε λιγνίνη καθίσταται διαθέσιμη ως φορέας ενέργειας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, σε ένα μέσο ζύμωσης κόπρου ή μεταζύμωσης της εγκατάστασης βιοαερίου προστίθεται ένα συμβιωτικό μείγμα (LignoX®) από φυσικούς μικροοργανισμούς της κατηγορίας κινδύνου 1. Τα δύο στοιχεία θερμαίνονται μαζί σε μια καθορισμένη θερμοκρασία αντίδρασης, με την εφαρμογή κλιμάκωσης της θερμοκρασίας. Η ενεργοποιούμενη με αυτόν τον τρόπο θερμή κόπρος διαλυτοποιεί τις λιγνοκυτταρινούχες πρώτες ύλες, όπως π.χ. το άχυρο. Μεταφερόμενοι στη δεξαμενή χώνευσης, οι εκμεταλλεύσιμοι πλέον υδατάνθρακες και χημικές ενώσεις C/C αυξάνουν σημαντικά την απόδοση της εγκατάστασης βιοαερίου σε αέριο.

Η ανακυκλοφορία BMT

Διάλυση νωπής βιομάζας υπό συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Απανθράκωση στερεού κλάσματος σε άνθρακα HTC και νερό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Καθαρισμός του νερού με εξαγωγή των θρεπτικών συστατικών ως λίπασμα.

Μικροβιολογική δράση του LignoX®

Το LignoX® χρησιμοποιεί ως βάση μεταξύ άλλων μικροοργανισμούς από τον βυθό της θάλασσας, που προέρχονται από υδροθερμικές πηγές.

Πρόκειται για ένα συμβιωτικό μείγμα ουσιών από ένζυμα, φυσικούς μικροοργανισμούς υψηλής απόδοσης της κατηγορίας κινδύνου 1 (αβλαβείς) και φυτικές δραστικές ουσίες, τα πρεβιοτικά. Σε συνδυασμό με το BMT System®, το LignoX® προάγει ιδιαίτερα αποδοτικές διαδικασίες αντίδρασης έμμονων συστατικών του υποστρώματος όπως είναι η λιγνοκυτταρίνη. Με την ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σύνθεση του σκευάσματος ενισχύεται ή αναστέλλεται στοχευμένα η ανάπτυξη και η δραστηριότητα επιλεγμένων ειδών βακτηρίων, και συνακόλουθα αυξάνεται σημαντικά η απόδοση σε μεθάνιο.

Αποκάλυψη της δομής της λιγνίνης

Αντίδραση με το BMT System®

Στο BMT System®, βιολογικές, μηχανικές και θερμοκαταλυτικές διεργασίας εκτελούνται στο εσωτερικό μιας εγκατάστασης και με ακριβή προσαρμογή μεταξύ τους. Στόχος της τεχνικής διαδικασίας είναι η επεξεργασία θερμής κόπρου με την προσθήκη LignoX® και η ανάμειξη με επεξεργασμένες πρώτες ύλες που περιέχουν λιγνίνη.

Οι λειτουργικές ομάδες είναι χωρισμένες σε μονάδες (container) και συνδέονται μεταξύ τους με σωληνωτές γέφυρες, έτσι ώστε ο χρόνος επιτόπιας εγκατάστασης να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η χρήση στον τομέα της αξιοποίησης της βιομάζας από κοινοτικά απορρίμματα. Με έναν ανάντη διαχωρισμό των απορριμμάτων, το καθαρά οργανικό μέρος των αποβλήτων μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία με τα μικροβιολογικά μας προϊόντα και να μετατραπεί σε ενέργεια με εφαρμογή στην κατάντη εγκατάσταση βιοαερίου.

Πλεονεκτήματα
  • Ξεχωριστή αξιοποίηση σιτηρών και άχυρου, απουσία ανταγωνισμού με τα τρόφιμα, υψηλότερη οικολογική πολυμορφία, όχι μονοκαλλιέργειες
  • Πλεονεκτήματα για το σύνολο της γεωργίας, π.χ. περισσότερες διαθέσιμες ελεύθερες επιφάνειες, μεγαλύτερη απόδοση ανά έκταση, εξοικονόμηση στις χρησιμοποιούμενες ύλες, βιώσιμη κυκλική οικονομία